PRIVACYBELEID van Roy’s Brick Service

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Roy’s Brick Service verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Roy’s Brick service of om een andere reden persoonsgegevens aan Roy’s Brick Service verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

R.S. Hartman

Handelend onder de naam
Roy’s Brick Service
Henri Dunantlaan 82
7006 EE Doetinchem
KVK nummer: 09166752

De functionaris leden is bereikbaar via info@roysbrickservice.nl

2. Welke gegevens verwerkt Roy’s Brick Service en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, geboorteplaats, geslacht
adresgegevens eventueel postadres
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Roy’s Brick Service verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Roy’s Brick Service;
je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen en overige afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en emailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Roy’s Brick Service en je te informeren over de ontwikkelingen van Roy’s Brick Service

Roy’s Brick Service gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Roy’s Brick Service. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Roy’s Brick Service verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Roy’s Brick Service passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Roy’s Brick Service gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Roy’s Brick Service kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Roy’s Brick Service zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Roy’s Brick Service je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@roysbrickservice.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.